NÁKUP
Nákup Hard­waru a Soft­waru
Upgrade Vašho počí­tača

INŠTALÁCIA
Inš­talá­cia a sprá­va servrov Linux/Windows
Inš­talá­cia a mon­táž satelitu
Inš­talá­cia a mon­táž IP-kami­er

NASTAVENIA
Nas­tave­nie sychro­nizá­cie smart­phonov s IT
Nas­tave­nie pripo­je­nia do inter­ne­tu
Nas­tave­nie emailov mobil/PC


NÁVRH

Návrh a real­izá­cia sieti LAN/WAN
Návrh a rieše­nie pripo­je­nia do inter­ne­tu
Navrhnu­tie a vylade­nie PC zostáv
Návrh a rieše­nie ozvuče­nia priestorov

DOKUMENTÁCIA
Zdoku­men­to­vanie tech­nick­ých záleži­tosti

MONITORING
Zabezpeče­nie mon­i­toringu Hard­waru a Soft­waru

ZÁCHRANA
Záchrana dát z poško­dených diskov