Pro­fes­né skúsenosti :

3 roky — ŠEVT a.s — Com­put­er admin­is­tra­tor and web designer.
3 roky — Hp s.r.o. — Unix/Windows Admin­is­tra­tor – HP Open View monitoring. 

Vzde­lanie :
Com­put­er sys­tems High School Diploma 

Cer­ti­fiká­ty :
HP UX I. Administration
HP Open View oper­a­tions for UNIX I.
Unix Scripting
Accred­it­ed Inte­gra­tion Spe­cial­ist AISHP OCS v8 for UNIX
CISCOCCNA Explo­ration: Net­work Fundamentals 
Eng­lish cer­tifi­cate-Callan — FULL lev­el (12)
 
 
 
 
Prosím v tej­to sekcii zanecha­jte spät­nú väzbu, ohľadne Vašej spoko­jnos­ti s naši­mi službami.